tin soldier

by hans christian andersen

children’s stage of the greek art theatre “karolos koun”

director: dimitris degaitis
translation - adaptation: andri theodotou
set design - costumes: paris mexis
music: nikos tsekos
choreography: lia tsolaki