pinocchio 

by carlo collodi

children’s stage of the greek art theatre “karolos koun”

director: dimitris degaitis
adaptation: andri theodotou
set design – costumes: paris mexis
music: nikos tsekos
lighting: kostis kapelonis
choreography: lia tsolaki